Arketyper

Innovatørkort
Foto: De innovationsaktive arketyper

Hvad kendetegner medarbejdere, ledere og politikere i den offentlige sektor, der arbejder med innovation? Hvem er de, hvordan arbejder de, og hvad driver dem? Otte arketyper er på spil.

Af chefkonsulent Majken Præstbro

 

Mange arbejder med offentlig innovation, men de kan være svære at identificere, da kun de færreste kalder sig noget med ’innovation’ i titlen.

De innovationsaktive arketyper

De innovationsaktive er en mangfoldig skare og kan ikke skæres over én kam. Hvordan de arbejder med innovation, hvor meget innovation fylder i arbejdsdagen, deres funktion i organisationerne og hvor erfarne, de er, er forskelligt.

COI har fået lavet en kvalitativ undersøgelse med interviews, servicerejser, associationskort, grand tours og etnografiske observationer. Ud af analysen af den omfattende mængde data træder et mønster frem, som har fået os til at opdele de innovationsaktive i otte arketypiske aktører. En person kan sagtens rumme elementer af forskellige arketyper, og funktionen som innovationsaktiv følger ikke nødvendigvis de formelle titler. Snarere hænger det sammen med, hvor meget, hvordan og med hvilket ansvar, den enkelte er involveret i innovationsaktiviteter.

Acceleratoren

Acceleratoren er fx en innovationsinteresseret mellemleder eller programleder, som har et driftsansvar for et område. Hun eller han sætter gang i projekter og initiativer i sin egen afdeling, vil gerne inspirere og udvikle medarbejderne og gå forrest i at finde nye løsninger. Tror på tværfaglighed og samarbejde om innovation, men synes, det kan være svært at finde tiden og ressourcerne.

Ildsjælen

Ildsjælen er den passionerede frontmedarbejder, som arbejder i driften, er stærk på sit fagfelt og brænder for at gøre det bedre for de borgere, hun eller han dagligt har kontakt med. Kæmper for at føre sine ideer ud i livet og vil gerne samarbejde på tværs for at få det til at ske, men oplever ofte manglende tid og ledelsesopbakning til innovationsarbejdet, da driften også skal passes.

Konsulenten

Konsulenten er som den eneste af arketyperne ansat til stort set udelukkende at arbejde med innovation som fx projektleder, udviklingskonsulent eller specialiseret innovationskonsulent. Han eller hun hjælper sine kolleger, driver selv projekter og elsker at få kollegerne til at tænke ud af boksen. Har et stort netværk og fungerer på alle niveauer i hierarkiet. Kan føle sig lidt alene med sin innovationsfaglighed.

Medspilleren

Medspilleren arbejder ligesom ildsjælen ofte i driften med direkte borgerkontakt, hvor han eller hun hjælper med at skabe konkrete ændringer til det bedre for borgerne og virksomhederne. I forhold til innovationsarbejdet optræder han eller hun i en mere afventende rolle: Deltager mest, hvis chefen beder hende/ham om det og kalder ikke selv sit arbejde ’innovation’. Kan have svært ved at se meningen med at bruge tid på at arbejde sammen med organisationer, der er meget anderledes end deres egen.

Missionæren

Hvor de andre arketyper typisk ønsker en helt konkret viden og kontakt, der kan løse lige præcis den faglige udfordring, de står med her og nu, søger Missionæren overblik over den offentlige innovation i Danmark, som han eller hun kunne bruge i sit arbejde med at fremme innovation bredt. Missionæren taler meget om innovation og søger at inspirere andre med sine initiativer. Har ikke selv så megen praktisk erfaring med innovation, men har læst meget og er god til at holde sig opdateret og dele ud af sin viden.

Strategen

Strategen er fx en direktør, som sætter den strategiske retning for organisationen, søger at opfylde de politiske mål og godkender og beslutter hvilke innovationsprojekter, der sættes i gang. Ser innovation som en nødvendig og spændende del af arbejdet med at udvikle organisationen.

Turisten

Turisten er ikke selv involveret i innovationsarbejde, men synes, det er spændende. Kommer gerne til netværksmøder og arrangementer og holder sig opdateret på LinkedIn. Er nysgerrig på, hvad der foregår på innovationsområdet og vil gerne være med, hvor der sker noget nyt og spændende. Har lidt svært ved selv at omsætte det i sin egen organisation.

Politikeren

Politikeren er folkevalgt - byrådsmedlem, borgmester, minister, folketingsmedlem eller regionsrådspolitiker. Politikeren ønsker bedre velfærd for skattekronerne og ser innovation som et middel til at skabe højere kvalitet og effektivitet til gavn for borgerne. Den innovationsaktive politiker søger at nytænke måden, politik bliver til på og bakker op om sit system trods de fejlskud, der vil ske, når der udvikles nyt.


 

Bestil et eller flere sæt kort med de otte innovationsaktive arketyper. Send en mail til med antal kort og adresse. De er gratis, også forsendelsen, for alle offentlige arbejdspladser.

 

Om undersøgelsen

COI har i samarbejde med innovationsbureauet INNOBA gennemført et stort antal interviews med medarbejdere og ledere overalt i den offentlige sektor, der på en eller anden måde arbejder med innovation. Suppleret med feltstudier på en række offentlige arbejdspladser har det givet os ny viden om de innovationsaktive offentligt ansatte. Vi besøgte mere end 50 aktører på tværs af sektorer, hierarki, geografi og fag for at opnå et så nuanceret billede af arbejdet med innovation i den offentlige sektor som muligt.

Supplerende har journalist Thomas Hebsgaard for COI interviewet tre innovationsaktive politikere om deres rolle. Læs artiklen om folketingsmedlem og uddannelses- og forskningsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), regionsrådsformand Jens Stenbæk (V) og borgmester Jacob Bundsgaard (S) her:

Politikerne skal turde sætte innovationen fri

Undersøgelsen gav afsæt for en indsats for videndeling på tværs af den offentlige sektor. Det danske konsulenthus INNOBA og det norske it-udviklingsfirma Induct vandt COI’s udbud om en foranalyse og eventuel efterfølgende udvikling af et IT-system til kortlægning af offentlig innovation i Danmark. Forundersøgelsen er udført primo 2015 og afrapporteret i en ekspertrapport og en brugerrapport.

Undersøgelsen er kvalitativ. Vi har ikke undersøgt, hvor mange der er af hver arketype eller andre kvantitative data om de innovationsaktive. Dog viser COI’s Innovationsbarometer, at 86 procent af de rapporterede seneste innovationer har medarbejderne i en nøglerolle som enten igangsættere eller positivt bidragende undervejs.

Netværk og personlige relationer er vigtige for videndeling

Undersøgelsen viser, at en af de vigtigste forudsætninger for at lykkes med at sprede de gode løsninger og erfaringer er, at der opbygges netværk og personlige relationer på tværs af organisatoriske og faglige skel. På baggrund af undersøgelsen har COI derfor fravalgt en it-platform. Aktiviteten ”Kortlægning af innovationslandskabet” i handlingsplan for Center for Offentlig Innovation 2014-2016 er i stedet udmøntet i en flerstrenget indsats for videnspredning om innovation, herunder:

- Digitalt danmarkskort over offentlige Innovationsenheder

Netværk for spredning af offentlig innovation på tværs af stat, regioner og kommuner med online videndeling mellem møderne; for medarbejdere og ledere med en ambition om at stjæle fra og lære af hinanden

- Netværk for offentlige innovationschefer for ledere af innovationsenheder

- En netværksbaseret Innovationspraktik i uge 37, hvor medarbejde og ledere ansat ét sted i den offentlige sektor tilbydes praktik på en anden offentlig arbejdsplads

- Løbende kommunikation og videndeling via COI’s hjemmeside, nyhedsmail, Twitter-profil og deltagelse i møder, på konferencer og i netværksaktiviteter.

Genkender du de innovationsaktive i dig selv eller dine kolleger? Hvem er du?

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Tilmeld nyhedsbrev

Udkommer et par gange om måneden

Majken Præstbro
Majken PræstbroRelationschef61 81 31 04
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies